Magyar Állandó Értekezlet XVIII. ülés Zárónyilatkozat

A Magyar Állandó Értekezlet 2019. november 15-i, XVIII. plenáris ülésén a következő zárónyilatkozatot fogadja el:

Harminc évvel ezelőtt arra vállalkoztunk, hogy függetlenségünket kivívva újra szabadon dönthessünk a sorsunkról. Három évtizeddel a rendszerváltoztatás után elmondhatjuk, hogy Magyarország végre olyan biztos támasszá vált, amelyre építve nagy célokat tudunk együttes erővel megvalósítani. Újraegyesítettük a magyar nemzetet: közös munkánk eredményeképpen a mindennapi élet legfontosabb területein egységes Kárpát-medencében, egységes nemzetben gondolkodunk. A határon túli lét ma már nem hátrány, hanem erőforrás és versenyelőny. Az elért eredményekre építve, a horizontot tovább tágítva, kapcsolatainkat tovább erősítve egy erős közép-európai régió megteremtésére vállalkozunk. Hisszük, hogy a külhoni magyarság érték, elválaszthatatlan része az egységes magyar nemzetnek.

A Magyar Állandó Értekezlet tagszervezetei a következő elvekben és célokban állapodnak meg:

 • Elvárják a magyarországi politikai pártoktól, hogy a szomszédos államokban az ottani magyar közösségeket képviselő pártokat és jelölteket támogassák.
 • Örömüknek adnak hangot, hogy az Országgyűlés 2018. decemberi döntésének köszönhetően a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok – így a vajdasági, kárpátaljai és diaszpórában élő magyarok – is részt vehettek az idei európai parlamenti választásokon, ezáltal pedig Európa és benne nemzetünk sorsának alakításában.
 • Üdvözlik a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program eddigi eredményeit. A program első két ütemében létrejövő több mint száz új, illetve közel hétszáz felújított bölcsőde és óvoda révén a magyar identitás megőrzésének alapjait sikerül megerősíteni. Örömüket fejezik ki annak kapcsán, hogy a program a harmadik ütemmel folytatódik.
 • Sikeresnek ítélik a kibővült Határtalanul Programot, amelynek keretében az idei évben már több mint százezer diák utazásának támogatása valósul meg. Üdvözlik, hogy a program immáron magyarországi középiskolások külhoni tanulmányútját, valamint külhoni magyar diákcsoportok közötti, régiókat átívelő kapcsolatok kialakítását is támogatja.
 • Sikeresnek ítélik a 2019 a külhoni magyar gyerekek éve programot, amelynek köszönhetően tovább folytatódott a nemzetünk alapját jelentő magyar családok támogatása a külhonban is. Megállapodnak abban, hogy 2020 az erős magyar közösségek éve legyen.
 • A magyar szórvány napján elismeréssel adóznak a szórványmagyarság példás kiállása, magyarságához való ragaszkodása előtt. Örömüket fejezik ki, hogy a szórványban élők támogatása érdekében indított programok, illetve a szórványban működő oktatási hálózat fenntartása és bővítése révén a magyar szórványközösségek megerősödtek.
 • Üdvözlik, hogy a Petőfi Sándor Program keretében tovább folytatódik a szórványban élő magyarság segítése a mindennapokban. Örömüket fejezik ki, hogy az idei évben is újabb közösségekben tud az anyaország az ösztöndíjasok révén személyesen is jelen lenni, támogatni a szórványban működő magyar szervezetek identitásőrző és közösségépítő munkáját.
 • Támogatásukról biztosítják a Kárpát-medencei magyar közösségek autonómiatörekvéseit, képviselik a külhoni magyarság önrendelkezésének ügyét a kétoldalú kapcsolatokban, az Európai Unió testületeiben és minden más nemzetközi fórumon is.
 • Szorgalmazzák a határátkelők számának növelését és a határok biztonságos és felügyelt átjárhatóságának további javítását, a határátlépés gördülékenyebbé tételét az anyaországi és a külhoni magyarok közötti akadálytalan kapcsolattartás biztosítása érdekében.
 • Arra biztatják a magyar közösségek képviselőit, hogy minél szélesebb körben nyújtsanak tájékoztatást a Nemzeti Régiókért európai polgári kezdeményezésről, hangsúlyozzák az aláírások összegyűjtésének fontosságát. Üdvözlik, hogy a Rákóczi Szövetség ezúttal is közreműködik a magyarországi aláírásgyűjtésben.
 • A Kárpát-medencei magyarság megmaradásának érdekében felelősséget vállalnak a fenntarthatóságért, amely a Kárpát-medence természeti kincseinek megőrzésén túl magában foglalja mindazon értékek védelmét, amelyeket önazonosságunk megőrzése és erősítése érdekében kötelességünk óvni és gondozni. Szorgalmazzák a Kárpát-medencei régió országainak lehetséges együttműködését a fenntartható vízgazdálkodás és erdőgazdálkodás érdekében.

Erdély tekintetében:

 • Megdöbbentőnek és a jogállamisággal összeegyeztethetetlennek tartják a romániai magyarságot sújtó jogfosztások és hatósági intézkedések megsokasodását, az Úz-völgyi katonatemető ügyében történt elfogadhatatlan eljárásokat.
 • Határozottan tiltakoznak a magyar nyelv- és szimbólumhasználatot korlátozó hatósági fellépések ellen. Szorgalmazzák, hogy a Román Kormány tegyen lépéseket annak érdekében, hogy Románia megfeleljen a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájában és a Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló egyezményben vállalt kisebbségi nyelv- és szimbólumhasználatra vonatkozó nemzetközi előírásoknak. Szorgalmazzák a román jogrendben már meglévő kisebbségi jogok érvényesítését a gyakorlatban.
 • Ellenzik és aggodalommal figyelik a Beke István és Szőcs Zoltán elleni koncepciós büntetőeljárást, amely célja a magyar közösség megfélemlítése.
 • Aggasztónak, a demokrácia és az európai szellemiséggel szembenállónak tartják a magyarok ellen irányuló, utcai tüntetésekben és politikai diskurzusokban egyaránt teret hódító gyűlöletbeszédet.
 • Aggodalmukat fejezik ki a Trianoni Békeszerződés napját nemzeti ünneppé nyilvánító törvénytervezet román szenátus általi elfogadásával kapcsolatban.
 • Határozottan tiltakoznak a romániai magyarság választott vezetőit sújtó hatósági önkény ellen. Megdöbbenve tapasztalják a represszív módszerek kiterjesztését a romániai magyar egyházi, civil, oktatási és kulturális életre. Támogatásukról biztosítják a meghurcoltakat.
 • Felhívják a nemzetközi szervezetek, mindenekelőtt az Európa Tanács, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, továbbá az Európai Parlament és az Európai Bizottság, valamint az Amerikai Egyesült Államok Kormányának figyelmét a visszaszolgáltatott ingatlanok újraállamosítását célzó politikai és törvényhozási kezdeményezésekre, illetve a romániai magyar kisebbséget diszkrimináló hatósági fellépésekre. Kérik, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel tegyenek meg mindent a jogbiztonság, az anyanyelvhasználat, a tulajdonhoz és szabad vallásgyakorláshoz való jog szavatolásáért. Aggasztónak tartják az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának leállítását, tiltakoznak a korábban már jogerősen visszaszolgáltatott ingatlanok tulajdonjogának megkérdőjelezése ellen, különös tekintettel a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumra és a gyulafehérvári Batthyáneumra.
 • Aggodalommal veszik tudomásul, hogy továbbra sem alakult meg a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem önálló magyar tagozata, az intézmény pedig egyesült a Petru Maior Egyetemmel, amelynek következtében tovább csökkent a magyar anyanyelvű oktatók és hallgatók aránya. Szorgalmazzák az önálló magyar tagozat mielőbbi létrehozását, az anyanyelv használatának biztosítását az új intézményi keretben.
 • Üdvözlik a kilenc erdélyi megyében és Bukarestben elindított délutáni oktatási programot. A rendkívüli érdeklődésre való tekintettel bíznak abban, hogy annak továbbfejlesztése, illetve más, hiánypótló kezdeményezések meghatározó módon járulnak hozzá az erdélyi magyar családok boldogulásához.
 • Továbbra is fontosnak tartják a magyar–román kétoldalú kapcsolatok erősítését, és az olyan energetikai és infrastrukturális stratégiai projektekben való részvételi megállapodásokat a két kormány között, amelyek az erdélyi magyar közösség érdekeit is szolgálják. 
 • Arra buzdítják az erdélyi magyarokat, hogy a magyar érdekképviselet megerősítésének tétjét szem előtt tartva, nagy számban vegyenek részt a soron következő romániai választásokon.
 • Örömüknek adnak hangot, hogy egyértelmű sikerrel zárult az Erdélyi Gazdaságfejlesztési Program 2018-as pályázati kiírása, amely jelentős mértékben hozzájárult az erdélyi magyar vállalkozók boldogulásához. Bíznak abban, hogy a program további kiterjesztése által újabb fejlesztési lehetőségek nyílnak az erdélyi magyar vállalkozók előtt.
 • Főhajtással emlékeznek meg az 1989-es forradalom 30. évfordulóján annak magyar és román hőseire, akiknek áldozata tette lehetővé Románia demokratikus kibontakozását.

Felvidék tekintetében:

 • Fontosnak tartják, hogy a magyar nemzeti összefogáson alapuló felvidéki magyar érdekképviselet a 2020. február 29-i szlovákiai parlamenti választáson bekerüljön a törvényhozásba.
 • Reményüket fejezik ki, hogy a szlovák állampolgársági törvény vonatkozó rendelkezését a szlovák törvényhozás akképpen módosítja, hogy ne fenyegesse az állampolgárság elvesztése azt, aki más ország állampolgárságáért folyamodik.
 • Sajnálattal veszik tudomásul, hogy a szlovák törvényhozás elutasította a közoktatási törvény módosítását, amely a nemzetségi oktatás sajátosságait meghatározta volna.
 • Szorgalmazzák, hogy a Szlovák Köztársaság a magyarországi nemzetiségi önkormányzatok jó tapasztalatait felhasználva, a kisebbségek jogállásáról szóló törvény megalkotásával a felvidéki magyarok számára is teremtse meg az önkormányzás lehetőségéneknek alapjait.
 • Örömüknek adnak hangot, hogy a Felvidéki Gazdaságfejlesztési Program 2017 óta hozzájárul a felvidéki magyar kis- és középvállalkozások fejlesztéséhez, ezáltal a felvidéki magyarság szülőföldön maradásához és boldogulásához. Üdvözlik, hogy az idei évtől a program a közép- és nagyvállalkozásokat is támogatja.

Vajdaság tekintetében:

 • Támogatják az Európai Unió Szerbiával való tárgyalásainak folytatását, és bíznak abban, hogy ez a folyamat felgyorsul. 
 • Elismeréssel állapítják meg, hogy a Szerbia és Magyarország közötti folyamatos kétoldalú kormányközi tárgyalások rendszere egyedülálló példája a jószomszédi viszonyoknak és együttműködésnek. Üdvözlik a legutóbbi (2014 óta az ötödik) magyar–szerb kormányülésen aláírt tizenegy bilaterális megállapodást, amelyekkel a felek tovább mélyítették a két ország közötti kapcsolatokat. 
 • Rendkívüli örömüknek adnak hangot, hogy megállapodás született a Szerb Köztársaság Kormánya és Magyarország Kormánya között a Szerb Köztársaságban és Magyarországon kiállított oklevelek kölcsönös elismeréséről. Üdvözlik, hogy a honosítások folyamata így nagymértékben egyszerűsödött, a honosítás folyamatának ideje jelentősen lerövidült.
 • Üdvözlik, hogy a tavalyi év vége óta az állami hivatalnokokra vonatkozóan is törvény rendelkezik arról, hogy két, azonos képesítéssel rendelkező jelölt közül a nemzeti kisebbséghez tartozóval kell munkaviszonyt létesíteni, valamint hogy elfogadta a Szerb Kormány azt a rendeletet is, amely a részarányos foglalkoztatás megvalósulásának részletes szabályait tartalmazza az állami hivatalnokokra vonatkozóan. Elismeréssel nyugtázzák, hogy kiadhatók a kétnyelvű anyakönyvi kivonatok. 
 • Örömüknek adnak hangot, hogy a két ország kormányának tárgyalásai következtében, illetve a Vajdasági Magyar Szövetség közbenjárására már nemcsak a szerb állampolgársággal rendelkezők kaphatják vissza korábban elkobzott javaikat. Üdvözlik, hogy a vagyon-visszaszármaztatási ügynökség révén folyamatos a csak magyar állampolgársággal rendelkező személyek kárpótlása.
 • Rendkívüli örömüknek adnak hangot, hogy a Vajdasági Gazdaságfejlesztési Program keretében a kisösszegű támogatások töretlen népszerűsége mellett határidőben és nagy sikerrel zárulnak le a kiemelt jelentőségű, nagyléptékű gazdasági és mezőgazdasági fejlesztések is. A program megvalósulásával Magyarország továbbra is az egyik legjelentősebb beruházó Szerbiában, Vajdaságban, s a program megvalósulása segíti a magyarországi vállalkozások megjelenését a szerbiai piacon, s ezáltal harmadik országok piacán is.

Kárpátalja tekintetében:

 • Bíznak abban, hogy Ukrajna Magyarországgal való jószomszédi viszonyának helyreállítása megtörténik, ennek pedig egyik fontos eleme a kisebbségi jogok teljes körű biztosítása.
 • Aggasztónak tartják a magyarokat sújtó asszimilációs törekvéseket és a magyar szervezetek és aktivisták elleni alaptalan hatósági zaklatásokat, szorgalmazzák azok mielőbbi beszüntetését.
 • Felszólítják az ukrán hatóságokat a kárpátaljai magyar közösség Alkotmányban is rögzített szerzett jogaink helyreállítására és a magyar tannyelvű oktatási intézmények működésének biztosítására.
 • Szorgalmazzák az ukrajnai nemzeti kisebbségek – köztük a magyarság – nyelvhasználati jogainak biztosítását a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája alapján.
 • Szorgalmazzák a kárpátaljai magyarság számára a garantált kisebbségi képviselet lehetőségének megteremtését, a nemzetiségi összetétel figyelembevételét a választási körzetek kialakításakor és a közigazgatási reform során.
 • Üdvözlik a gazdaságfejlesztési, illetve a magyar oktatási, kulturális és egészségügyi intézmények fejlesztését célzó programokat, illetve a támogatásokat, amelyek nagyban hozzájárultak a magyarság helyben maradásához, boldogulásához.

Horvátország tekintetében:   

 • Elégedettségüket fejezik ki, hogy a Horvát Kormány által 2017. augusztus 24-én elfogadott Nemzeti Kisebbségi Operatív Programnak a horvátországi magyarságra vonatkozó célkitűzései megfelelő ütemben és tartalommal valósulnak meg, amelyeknek köszönhetően a horvátországi magyarság számos közösségi épülettel gazdagodott, valamint számos korábbi közösségi tér újulhatott meg.
 • Üdvözlik, hogy húsz éves várakozás után megépült a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ középiskolai kollégiuma, amely nagymértékben hozzájárul majd a szórványban élő horvátországi magyar fiatalok anyanyelvi neveléséhez, ezáltal identitásuk megerősödéséhez, valamint a horvátországi magyar közoktatás színvonalának emeléséhez.
 • Örömüket fejezik ki, hogy a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége vidék- és gazdaságfejlesztési stratégiájában foglalt célkitűzések szerint a horvátországi magyarság vállalkozásfejlesztési projektjei is megvalósulhatnak. Szorgalmazzák a horvátországi magyar közösség további gazdasági megerősítését.
 • Üdvözlik a Horvátországi magyarság népesedési, társadalmi és gazdasági helyzete napjainkban című tanulmányban rögzített javaslatok alapján megtett lépéseket a horvátországi magyarság intézményeinek fejlesztése tekintetében.

Muravidék tekintetében:

 • Aggodalmuknak adnak hangot a muravidéki magyarság parlamenti képviselőjét ért sorozatos, alaptalan támadások miatt. A muravidéki magyar közösség érdekében végzett képviselői és elnöki munkájához a továbbiakban is minden lehetséges támogatást megadnak.
 • Üdvözlik, hogy a Szlovén Köztársaság 2019. évi költségvetésének módosításával és a 2020. évi költségvetésében is a magyar nemzetiségi intézmények és önkormányzati közösségek működésére szánt pénzeszközök növekedtek.
 • Örömüknek adnak hangot, hogy a muravidéki magyarságnak az elmúlt évben nyújtott gazdasági és óvodafejlesztési támogatások nagymértékben hozzájárulnak a magyar közösség megerősítéséhez és szülőföldön való boldogulásához.
 • Továbbra is fontosnak tartják a magyar–szlovén kétoldalú kapcsolatok erősítését és olyan stratégiai projektekben való megállapodást a két kormány között, amelyekben a muravidéki magyar és a Rába-vidéki szlovén közösség is részt vehet.
 • Fontosnak tartják a szlovéniai magyar közösség gazdasági megerősítésének folytatását, illetve a muravidéki vállalkozásfejlesztési elképzelések megvalósítását a szlovéniai és magyarországi gazdaságfejlesztési programok keretében.

A diaszpórában élő magyarság tekintetében:

 • Üdvözlik a Magyar Diaszpóra Tanács által 2019. november 14-én elfogadott célokat, valamint a diaszpóraközösségek megerősítése érdekében működtetett programok és kezdeményezések sikerességét.

A Magyar Állandó Értekezlet tagjai számot vetve az elmúlt száz esztendő közös kudarcaival és sikereivel, elismeréssel adóznak mindazon teljesítmények előtt, amelyeknek köszönhetően nemzetünk erős, összetartozó közösségként köszöntheti a 2020-as esztendőt. Elkötelezettek a magyarság határokon átívelő, a többi nemzet javát és gyarapodását is szolgáló egységének további erősítésében.

A tagszervezetek kinyilvánítják elkötelezettségüket a fentiekben foglalt elvek érvényre juttatása, a kijelölt feladatok elvégzése iránt.

Budapest, 2019. november 15.